Szacowanie licencji dla znaków towarowych

Znaki towarowe należą do zasobów niematerialnych, które wlicza się w majątek przedsiębiorstwa. Oszacowanie ich wartości jest szczególnie ważne na potrzeby transakcyjne, a także w ramach projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, optymalizacją podatkową, a także kształtowania cen transferowych pomiędzy jednostkami powiązanymi. Dowiedz się, jak można dokonać wyceny wartości znaków towarowych.

Standardy wyceny znaków towarowych

Aby oszacowana wartość znaków towarowych była wiarygodna, musi spełniać określone kryteria. Wycena powinna zostać przeprowadzona zgodnie ze standardami wyceny IVS 2017:210 „Aktywa niematerialne” oraz ISO 10668:2010 „Wymogi dla szacowania wartości marek”. Przygotowany raport powinien zawierać analizę behawioralną, prawną i ekonomiczną. Do oszacowania wartości znaków towarowych stosuje się trzy metody: opłat licencyjnych, międzyokresowej nadwyżki dochodów oraz metodę kosztową. Wycenę warto powierzyć profesjonalistom, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę. Korzystając z usług Volante możesz mieć pewność, że oszacowanie wartości znaku towarowego zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i będzie wiarygodne, co ma kluczowe znaczenie do późniejszej jego obrony.

Metody wyceny wartości

Do wyceny wartości znaków towarowych najczęściej stosuje się metodę opłat licencyjnych, która opiera się na rynkowej wysokości opłaty licencyjnej, wnoszonej przez potencjalnego licencjobiorcę. Wymaga to określenia przedziału rynkowego stóp opłat licencyjnych dla podobnej branży. Niezbędne będzie także wskazanie siły znaku towarowego i oszacowanie w ten sposób wysokości opłaty licencyjnej dla znaku towarowego o podobnej sile. Metoda zobowiązuje także do uwzględnienia rynkowego udziału wartości opłaty licencyjnej w dochodzie i jego rentowności oraz do oszacowania stopy dyskonta, uwzględniając ryzyko związane z aktywami niematerialnymi oraz strukturą zasobów finansowych i rzeczowych przedsiębiorstwa.

Metodę międzyokresowej nadwyżki dochodów często stosuje się w ramach dodatkowej kontroli. Bierze ona pod uwagę wpływ marki na zwiększenie przychodów oraz zmniejszenie kosztów. W tym celu przeprowadzone zostaje badanie siły marki, a obliczeniu poddaje się jej udział w wszystkich aktywach niematerialnych. Metoda kosztowa z kolei określa wartość znaku towarowego na podstawie kosztów, jakie należałoby ponieść za wytworzenie podobnego.

Określenie wartości znaku towarowego jest istotne w przypadku sprzedaży lub fuzji firmy, optymalizacji podatkowej lub pozyskiwania dodatkowego finansowania. Warto zaufać profesjonalistom, którzy stosują niezawodne metody, zgodne ze standardami. Dzięki temu wycena jest wiarygodna.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.