Korzyści podatkowe dla oszczędzających na IKE i IKZE

Główną zaletą gromadzenia środków finansowych – zarówno na IKE, jak i IKZE – są ulgi podatkowe. Oba programy emerytalne zwalniają z podatku od zysków kapitałowych, potocznie nazywanego podatkiem Belki. To jednak nie wszystkie korzyści podatkowe, na jakie może liczyć oszczędzający.

Zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym IKE i IKZE szczegółowo określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. z 2022  poz. 1792 z późn. zm.).

Zarówno pierwszy, jak i drugi program emerytalny pozwala oszczędzającym skorzystać na kwestiach podatkowych.

Korzyści podatkowe IKZE

Przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego wygenerowane zyski nie podlegają opodatkowaniu z tytułu tzw. podatku Belki. Ponadto wpłaty na IKZE z danego roku kalendarzowego przedsiębiorcy mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania w rocznym PIT. W konsekwencji płacą niższy podatek dochodowy. Ulga podatkowa nie obejmuje jednak  osób rozliczających się z zastosowaniem karty podatkowej. W 2022 r. z tytułu wpłat na IKZE można obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych nawet o 2274 zł (w przypadku maksymalnej kwoty wpłat oraz opodatkowania stawką 32% od pierwszego miesiąca uzyskiwania przychodów). Dla samozatrudnionych, maksymalna kwota korzyści podatkowej to 3411 zł, przy opodatkowaniu stawką 32%. Jedynym podatkiem, który dotyczy IKZE jest zryczałtowany podatek dochodowy w momencie wypłaty środków – w wysokości 10% sumy zysku i dotychczasowych wpłat.

Korzyści podatkowe IKE

Środki zgromadzone na IKE również nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych, którego stawka wynosi 19 proc. od zysku z inwestycji. Trzeba jednak spełnić ustawowe warunki wypłaty. Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypłacić środki po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty.

IKE lub IKZE

W obu przypadkach (IKE i IKZE), oszczędzający ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, lub na jednym IKZE. 

W związku z powyższym, dochód z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, jest opodatkowany stawką ryczałtową podatku w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym.

IKZE można założyć bez względu na to, czy posiada się już IKE i jednocześnie korzystać z ulg podatkowych. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.