Kiedy może nastąpić ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Dla zadłużonych osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań, przewidziana jest pewna procedura sądowa. Dzięki niej można poradzić sobie z długami w sytuacjach, gdy brakuje środków np. na spłacenie rat kredytu hipotecznego. Na czym dokładnie polega upadłość konsumencka? W poniższym artykule przychodzimy z odpowiedzią.

Czym jest upadłość konsumencka?

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo upadłościowe z 24 marca 2020 roku wskazuje, że ogłoszenie upadłości następuje w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona niezdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. W praktyce oznacza to, że w toku postępowania nie będą brane pod uwagę przyczyny niewypłacalności, a zostanę one zbadane dopiero po ogłoszeniu upadłości. Nie ma wątpliwości w przypadku, gdy problematyczna sytuacja finansowa wynika z niefortunnych zdarzeń (jak choroba, czy utrata źródła dochodu). Decyzja o tym, czy możliwa jest odmowa oddłużenia, dotyczy natomiast celowego działania lub rażącego niedbalstwa, które prowadzi do zadłużenia. Wskazane regulacje obowiązują zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe wyłącznie w przypadku osób niewypłacalnych tzn. takich, które nie będą mogły regulować swoich zobowiązań na przestrzeni co najmniej 3 miesięcy. Oznacza to, że niewypłacalny dłużnik musi dysponować zbyt niskim miesięcznym wynagrodzeniem, potrzebnym do pokrycia niezbędnych wydatków i spłaty długów.

Upadłość konsumencka – jak można ją ogłosić?

Jak podkreśla adwokat Krzysztof Śpiewak (https://adwokatspiewak.pl/) kluczowym krokiem do ogłoszenia upadłości, jest złożenie wniosku. Trafia on do Sądu, który musi zbadać dokument pod kątem formalnej zgodności. Pismo może zostać odrzucone, do czego dochodzi np. w sytuacji zaistniałych we wniosku braków w jego treści. Oddalenie jest możliwe wtedy, gdy dłużnik m.in. nie zrealizował planu spłat, działał na szkodę wierzycieli lub zatajał źródła przychodu. Sąd może zadecydować również o wezwaniu na rozprawę. Warto zaznaczyć, że przepisy prawa nie regulują konkretnie czasu, przyznanego na analizowanie wniosku.

Upadłość konsumencka - jak można ją ogłosić?

Ogłoszenie upadłości – rola syndyka

Jeśli Sąd ogłosi upadłość, następnym krokiem jest wyznaczenie syndyka. Jego zadaniem jest ustalenie listy wierzytelności, która w dalszej kolejności musi zostać zaakceptowana przez sędziego-komisarza. Oprócz tego rolą syndyka jest stworzenie dokładnego spisu całego majątku, spieniężenie go i przekazanie zebranych funduszy wierzycielom. Jeśli dłużnik nie wykaże pełnego stanu swojego majątku, wówczas dochodzi do braku możliwości ubiegania się o oddłużenie w ciągu następnych 10 lat. Zdarza się jednak, że dłużnik dysponuje majątkiem, pozwalającym mu na wykonanie opracowanego przez sąd planu spłaty. Dopiero po wywiązaniu się z wszelkich zobowiązań, dochodzi do oddłużenia.

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości?

Warto wiedzieć, jakie są skutki ogłoszenia upadłości przez Sąd. Efektem przebiegu całego postępowania jest przede wszystkim całkowite lub częściowe umorzenie długów konsumenckich. Pozyskane w ten sposób środki są przeznaczane na spłacenie roszczeń wobec osób, które we właściwym terminie zgłosili wierzytelność. Na tym etapie należy także ustalić, czy dłużnik odpowiada za utrzymanie osób trzecich. Konsekwencje postępowania mogą być odczuwalne przez wiele lat, co można zauważyć m.in. przez ograniczone możliwości zarządzania własnym majątkiem lub nawet likwidację majątku np. w postaci mieszkania, lub samochodu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.