Co to jest due diligence?

Due diligence (z ang.: należyta staranność) w obrocie gospodarczym, to kompleksowa analiza przedmiotu transakcji, której celem jest udostępnienie wiedzy nabywającemu na temat nabywanego aktywa. Celem due diligence jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka związanego z inwestycją.

Na rynku kapitałowym, due diligence utożsamiane jest głównie z procesem fuzji i przejęć, gdzie przedmiotem transakcji są podmioty gospodarcze, najczęściej spółki kapitałowe. Przedmiotem transakcji i obiektem badania due diligence mogą być jednak rożnego rodzaju inne aktywa. I tak, przedmiotem badania bywają często: nieruchomości, własności intelektualne, portfele wierzytelności przeterminowanych, fundusze inwestycyjne i inne instrumenty finansowe.

Due diligence ze względu na obszar badania spółki, klasyfikuje się na: finansowe, biznesowe, prawne, podatkowe, informatyczne, organizacyjne, środowiskowe i technologiczne.

Proces due diligence zaczyna się od uzgodnienia formy i listy informacji i dokumentów jakie przekaże sprzedający kupującemu i bardzo często poprzedzone jest udzieleniem wyłączności do dalszych negocjacji w procesie sprzedaży. Przed przekazaniem danych następuje zwykle podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.

Wynikiem due diligence jest sporządzenie raportu z analizy przedsiębiorstwa opisującego obszary poddane badaniu, ewentualne nieprawidłowości wymagające naprawy, stopień przygotowania spółki do przejęcia lub połączenia, obszary wymagające zapewnień i gwarancji ze strony sprzedającego, ryzyka i synergie a także często wycena przedsiębiorstwa przejmowanego w procesie analizowanej transakcji.

Jako podsumowanie due diligence, zespół analizujący ryzyka wyszczególnia tzw. red flags (czerwone flagi) czyli obszary wymagające szczególnej uwagi kupującego. Czerwone flagi w praktyce być stopniowane, czyli dzielone na ryzyka wysokiej kategorii, średniej lub niskiej istotności. Istotność może być kategoryzowana pod względem prawdopodobieństwa zdarzenia, wartości potencjalnej szkody czy rodzaju zdarzenia. Celem wyszczególnienia potencjalnych ryzyk jest ich zabezpieczenie odpowiednimi zapisami umowy lub uwzględnienie w cenie nabywanego przedsiębiorstwa.

Następstwem due diligence jest złożenie przez kupującego wiążącej oferty zakupu zawierającej szczegółowe warunki transakcji.

Autorem publikacji jest:
Paweł Goźliński
FinancialCraft Analytics Sp. z o.o.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.