Pozyskanie inwestora dla startupu. Krok po kroku.

Pozyskanie inwestora dla startupu to proces, do którego założyciel startupu powinien się solidnie przygotować. Kluczową kwestią jest model biznesowy, który stanowi podstawę do przygotowania materiałów dla inwestora. Zainteresowany inwestor rozpocznie negocjacje, które w przypadku sukcesu kończą się podpisaniem umowy inwestycyjnej i nowej umowy spółki. Środki najczęściej wypłaca się firmie w transzach.

Pozyskanie inwestora można podzielić w uproszczeniu na kilka następujących etapów:

  • opracowanie modelu biznesowego i materiałów dla inwestora,
  • przedstawienie projektu, due diligence,
  • negocjacje z inwestorem,
  • przeprowadzenie transakcji.

Poniżej opiszę każdy z wymienionych powyżej etapów.

Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy na temat pozyskania kapitału do własnej firmy wejdź na mój blog. Znajdziesz go pod adresem: www.private-equity.pl . Zamieściłem tam również wiele tekstów poświęconych takim tematóm jak wycena firmy czy sprzedaż firmy.

Pozyskanie inwestora wymaga modelu biznesowego

Dla każdego startupu kluczowe jest opracowanie modelu biznesowego. Od tego powinien zacząć każdy założyciel, który myśli o rozwoju własnej firmy. Pozyskanie inwestora bez solidnie przygotowanego modelu biznesowego nie ma sensu.

Model biznesowy to w dużym uproszczeniu opis sposobu generowania przychodów i kosztów oraz osiągania dochodu przez firmę. Powinien on w sposób wiarygodny przedstawiać przyjęte założenia biznesowe, na bazie których będzie prowadzona działalność startupu.

Na bazie modelu biznesowego przygotowuje się materiały (dokumenty) dla inwestora. Przedstawiam je poniżej.

Pozyskanie inwestora wymaga konkretnych materiałów inwestycyjnych

Kluczowe materiały, które w sposób znaczący ułatwią pozyskanie inwestora to:

  • teaser inwestycyjny,
  • prezentacja inwestorska (pitch deck),
  • model finansowy.

Teaser inwestycyjny to podstawowe narzędzie pierwszego kontaktu właściciela firmy z inwestorem. Jego rola polega umożliwieniu inwestorowi bardzo wstępnej analizy projektu. Zazwyczaj, przesyła się go inwestorowi pocztą elektroniczną.

Prezentacja inwestorska (pitch-deck) pełni dwojaką rolę. Po pierwsze, stanowi ona wsparcie dla założyciela startupu podczas pierwszego spotkania z inwestorem. Po drugie, prezentację, po odpowiednim dostosowaniu, można wykorzystywać jako zamiennik teasera inwestycyjnego.

Model finansowy opisuje w formacie numerycznym model biznesowy oraz prognozy rozwoju startupu. Kilkuletnie prognozy dotyczą kluczowych kategorii finansowych (np. przychody, koszty, dochód, przepływy gotówkowe) i pozafinansowych (np. liczba użytkowników). Pozwala on na przeprowadzenie pogłębionej analizy projektu inwestycyjnego.

Na mojej liście kluczowych narzędzi, które istotnie wspierają pozyskanie inwestora, nie znalazł się biznes plan. W mojej opinii, biznes plan to dodatkowy dokument dla inwestora, wyłącznie o charakterze uzupełniającym.

Główną wadą tego narzędzia inwestorskiego jest to, że nie jest on dostosowany do procesu pozyskania inwestora Venture Capital dla młodej firmy. Piszę o tym szerzej poniżej.

Analiza projektu przez inwestora

Analizy projektu inwestor dokonuje zazwyczaj w sposób stopniowy, na zasadzie „od ogółu do szczegółu”. Cały proces można podzielić w dużym uproszczeniu na trzy etapy.

Pierwszy etap to zapoznanie się z projektem na podstawie teasera inwestycyjnego. Głównym celem tego narzędzia jest uzyskanie przez startup możliwości spotkania z inwestorem.

Drugi etap w procesie, jakim jest pozyskanie inwestora, to możliwość przedstawienia projektu na spotkaniu. Pierwsze spotkanie założyciela startupu z inwestorem trwa od 45 minut do 1 godziny 30 minut. Takie spotkanie odbywa się często online. Jego kontynuacją może być propozycja drugiego spotkania. Te spotkania decydują o kolejnych krokach inwestora.

Trzeci etap to analiza dodatkowych informacji przekazanych inwestorowi w rezultacie spotkania lub spotkań. Dodatkowo, inwestor dokonuje szczegółowych analiz na podstawie modelu finansowego. Odbywają się również robocze spotkania i rozmowy telefoniczne. Na tym etapie, wykorzystuje się biznes plan, jeśli taki materiał został wcześniej przygotowany.

Negocjacje z inwestorem

Negocjacje z inwestorem takim jak fundusz Venture Capital zazwyczaj prowadzą do podpisania term sheet. Dokument ten, często określany też jako list intencyjny, to zestawienie ogólnych warunków inwestycji w startup. Term sheet odnosi się między innymi do takich kwestii jak: wycena firmy, struktura udziałowa („cap table”), wielkość inwestowanego kapitału, zobowiązania stron, sposób sprawowania nadzoru w spółce.

Podpisanie dokumentu jakim jest term sheet oznacza, że pozyskanie inwestora dla startupu jest na najlepszej drodze. Następnie, na podstawie wynegocjowanych warunków biznesowych prowadzi się negocjacje dotyczące konkretnych zapisów w umowie spółki i umowie inwestycyjnej.

Inwestycja w startup

Moment podpisania umowy inwestycyjnej i przyjęcie przez nowe zgromadzenie wspólników umowy spółki rozpoczyna wspólne działania w ramach startupu. Środki przyznane w ramach rundy inwestycyjnej najczęściej wypłaca się w transzach w celu zminimalizowania ryzyka inwestycyjnego po stronie inwestora.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w takich obszarach jak sprzedaż firmy, wycena firmy i pozyskiwanie finansowania.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.